Homepage

Informace o hypotékách, úvěrech a půjčkách

Pomůžeme Vám najít cestu k financování Vašeho bydlení a snů

Hypoteční slovník vybraných pojmů


Anuita Pravidelná splátka úvěru, obsahující jak úmor (jistinu) tak i úroky. Jejich poměr ve splátce se v čase mění.
Byt Soubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebnětechnickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení. Musí mít obytný prostor, vlastní uzamykatelný vstup, předsíň, prostor pro vaření, pro uskladnění potravin, pro tělesnou hygienu a pro umístění záchodové mísy. Rozsah a druh vybavení jednotlivých prostorů přitom musí odpovídat velikosti bytu.
Cena obvyklá nemovitosti Cena, která by byla dosažena při prodejích stejné, popřípadě obdobné nemovitosti v obvyklém obchodním styku ke dni ocenění se zohledněním všech i do budoucna předvídatelných faktorů snižujících její hodnotu. Tuto cenu stanoví hypoteční banka pro potřebu poskytnutí úvěru
Cena obvyklá budoucí Cena oceňovaných nemovitostí podle stavu po dokončení stavby v cenové úrovni ke dni ocenění.
Cena tržní Cena, za kterou se nemovitost skutečně prodává a kupuje na trhu nemovitostí.
Dům bytový Stavba, u níž převažuje funkce bydlení
Dům rodinný Rodinný dům je stavba, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy všech místností určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty a nejvýše dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží a podkroví.
Hypoteční úvěr Úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné.
Hypoteční zástavní list Dluhopis, jehož jmenovitá hodnota, včetně úroků, je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů.
Jistina Nesplacená část dluhu, částka, ze které se počítá úrok.
Katastr nemovitostí Souhrn údajů o nemovitostech zahrnující jejich soupis, popis, geometrické a polohové určení. Součástí katastru nemovitostí je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.
Kombinovaný produkt Hypoteční úvěr kombinovaný se stavebním spořením nebo se životním pojištěním.
List vlastnictví Výpis z katastru nemovitostí, na kterém jsou údaje o katastrálním území, části obce, katastrálním úřadu, který jej vydal vlastníkovi, popř. spoluvlastnících nemovitosti, která je označena parcelním číslem a číslem popisným, popř. evidenčním s uvedením dalších údajů, údaje o případných omezeních vlastnického práva a nabývacích titulech k nemovitosti. Jedná se o jednu z listin dokládající vlastnictví k nemovitosti.
Nemovitosti Pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem.
Právní účinky vkladu do katastru nemovitostí Nastanou rozhodnutím katastru nemovitostí o povolení vkladu a to ke dni doručení návrhu na povolení vkladu.
Předkupní právo Souhlas vlastníka nemovitosti s tím, že v případě prodeje nemovitost přednostně nabídne straně oprávněné z předkupního práva.
Společné jmění manželů (SJM) Může vzniknout jen mezi manželi. Manželé mohou smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu zákonem stanovený rozsah SJM zúžit. Rozhodnutím soudu lze rovněž zúžit SJM. SJM zaniká zánikem manželství.
Stavební pozemek Pozemek určený k výstavbě na základě stavebního povolení nebo územního rozhodnutí.
Úrok Částka, kterou je dlužník povinen zaplatit věřiteli z jeho pohledávky. Stanoví se obvykle určitým procentem z dlužné částky za určité období.
Věcné břemeno Omezení práv vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat.
Zástavní právo Právní nástroj k zajištění pohledávky. Obyčejně vzniká na základě zástavní smlouvy. V případě nesplacení pohledávky je zástavní věřitel (např. hypoteční banka) oprávněný domáhat se uspokojení z věci zastavené.

© 2007- Hypotéky a úvěry |  nebankovní půjčky |  Půjčky bez registru ihned |  Půjčky na směnku |